Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś
Poradnik

Nagrzewnica wodna – zalety i zasady działania

Data publikacji 9 czerwca 2022


Bar­dzo szybki roz­wój tech­no­lo­giczny i prze­my­słowy, prze­kłada się na zwięk­szone zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię do ogrza­nia dużych pomiesz­czeń. Opty­malna tem­pe­ra­tura w pomiesz­cze­niu ma duże zna­cze­nie w jego użyt­ko­wa­niu. Poszu­kuje się opty­mal­nych roz­wią­zań. Dobrym roz­wią­za­niem jest nagrzewnica wodna. Jak działa i jakie ma zalety to urzą­dze­nie?

Dzia­ła­nie nagrzew­nicy wod­nej

Jej praca polega na zasy­sa­niu powie­trza, które może być pobie­rane w różny spo­sób. Z pomiesz­cze­nia obec­nego w pomiesz­cze­niu, z zewnątrz budynku oraz jed­no­cze­śnie na oba spo­soby. W tej ostat­niej opcji potrze­bu­jemy spe­cjalną skrzy­nię mie­sza­jąca, która jest wypo­sa­żona w prze­pust­nice ste­ru­jące powie­trzem.

Nagrzew­nica wodna dobrze współ­pra­cuje z każ­dym źró­dłem cie­pła. Kotły ole­jowe, gazowe, paliwo stałe lub pompy cie­pła nisko­tem­pe­ra­tu­rowe. Może także dzia­łać w jed­nym obiegu z innymi urzą­dze­niami grzew­czymi.

Ogrze­wają wodę, która następ­nie sys­te­mem rur zasi­lają nagrzew­nice w pomiesz­cze­niu. Wen­ty­la­tor, który wymu­sza prze­pływy powie­trza przez nagrzew­nicę, ogrzewa zara­zem nawie­wane powie­trze do opty­mal­nej tem­pe­ra­tury.

Potem jest ono pro­wa­dzone w stronę wymien­nika cie­pła. Tam jego stru­mień krą­żąc mię­dzy lame­lami, odbiera od nich cie­pło, a następ­nie wraca do wnę­trza. Powie­trze w ruchu szyb­ciej się roz­prze­strze­nia, a zara­zem rów­no­mier­nie ogrzewa całe pomiesz­cze­nie.

Zalety nagrzew­nic wod­nych

Nagrzewnice wodne posia­dają sporo zalet, które roz­wią­zują w spo­sób prak­tyczny i kom­plek­sowy pro­blemy grzew­cze.

Czyn­niki naj­istot­niej­sze dla użyt­kow­ni­ków:

– wysoka jakość wyko­na­nia;

– duża moc;

– wysoka wydaj­ność w sto­sunku do poboru ener­gii;

– roz­le­gły zasięg nadmu­chu;

– zapew­nia równą tem­pe­ra­turę w pomiesz­cze­niu;

– moż­li­wość połą­cze­nia w sys­tem;

– cicha i płynna regu­la­cja;

– dobry współ­czyn­nik jako­ść/cena.

Wybór nagrzew­nicy

Przed wybo­rem nagrzew­nicy wod­nej musimy wziąć pod uwagę kilka para­me­trów, które zapew­nią nam naj­lep­sze warunki jej użyt­ko­wa­nia.

Te para­menty to:

– zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło;

– opty­malna tem­pe­ra­tura w pomiesz­cze­niu;

– rodzaj i przezna­cze­nie pomiesz­cze­nia;

– wysokość i roz­miary pomiesz­cze­nia.

Nagrzew­nice prze­my­słowe VTS można bez­po­śred­nio podłą­czyć do sys­temu BMS.

Nagrzew­nice wodne wyko­rzy­sty­wane są zazwy­czaj do ogrze­wa­nia oraz wen­ty­la­cji dużych, a zara­zem wyso­kich pomiesz­czeń

Wię­cej przy­dat­nych infor­ma­cji znaj­dziesz na stro­nie https://arenalazienek.pl/pl/c/Nagrzewnice-wodne/632.

Redakcja sellhelp.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie świat biznesu, e-commerce, finansów oraz praktycznych porad spotykają się, by wesprzeć Cię w osiąganiu sukcesów i rozwijaniu Twojego przedsiębiorstwa! Jesteśmy miejscem, gdzie praktyczna wiedza, strategie e-commerce, zasady finansowe oraz inspirujące poradniki biznesowe łączą się, tworząc źródło informacji dla Ciebie i wszystkich przedsiębiorczych duchów.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Szafy ognioodporne w przemyśle